GLOBOS CENTRAS
8 700 05 111

Liepos pirmas sekmadienis - Globėjų diena. Norint tapti žmogumi, kuris suteikia tėvų globos netekusiam vaikui šilumą ir namus, reikia visai nedaug... Didelės meilės, atsakingumo ir noro padaryti daugiau.

Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimiPATVIRTINTA
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos
Direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymu
Nr. A-705

ŠIAULIŲ MIESTOSAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO IR  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ GLOBOS CENTRO VEIKLOS 2020 M. VIEŠINIMO PROGRAMA

ESAMOS IR POTENCIALIOS SITUACIJOS ANALIZĖ (INVENTORIZACIJA)
(pagalbinė medžiaga)

Tapkite globeju
globos_centras_siauliuose_EU_fondu_programaGlobos centras

 

 

Projektas "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra"

Projektas "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 "Institucinės globos pertvarka".
Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)
Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2020.04.30

GLOBOS CENTRAS – socialinių paslaugų įstaiga (-os), kuriai (-ioms) Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu paskirta vykdyti globos centro funkcijas ir kuri (-ios), įgyvendindama (-os) vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas, kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Užtikrina, kad budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T- 238 "Dėl Globos centro veiklos organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų globos centras teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą:

 1. budinčių globotojų šeimose prižiūrimiems vaikams;
 2. budintiems globotojams;
 3. vaiko tėvams;
 4. globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad budinčių globotojų šeimose prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, vaiko tėvams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos ir paslaugos:

 1. Sudaro Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

 2. Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką.

 3. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų šeimose ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą.

 4. Vertina budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybę.

 5. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ar vaiko artimiems giminaičiams ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

 6. Informuoja ir konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais.

 7. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

 8. Globos centras vykdo funkcijas, kurios išdėstytos Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-440 "Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo".

Globos centro paslaugos teikiamos nemokamai.

Budintis globotojas – asmuo, kuris prižiūri  likusį be tėvų globos vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme. Budintis globotojas veikia pagal individualios veiklos pažymą ir yra sudaręs su globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas – globos centras. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6 vaikai. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys.

Globos koordinatorius - globos centro specialistas, turintis socialinio darbo ar socialinės pedagogikos  ir (ar) psichologijos išsilavinimą ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotas asmuo, koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui, vaiko biologinei šeimai, įtėviams, artimiems giminaičiams.

Globos centro darbuotojų kontaktiniai duomenys:

Socialinė pedagogė (globos koordinatorė)
Virginija Stropuvienė
Mob. +370 655 01 626
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Globos koordinatorė
Rima Rimkuvienė
Mob. +370 687 44 523
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas
I–IV 8.00–12.00 12.45–17.00 
V 8.00–12.00 12.45–15.45

Psichologė
Laima Milkintaitė
Mob. +370 682 28 506
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas
I–IV 13.00–17.00 
V 13.00–15.45

Šiaulių vaikų globos namų Globos centras neturi GIMK atestuotų darbuotojų. Budinčių globotojų mokymus pagal GIMK programą, jų tęstinius mokymus vykdo bei savitarpio pagalbos grupės užsiėmimus organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro atestuoti GIMK darbuotojai vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi tarp Šiaulių socialinių paslaugų centro Globos centro ir Šiaulių vaikų globos namų Globos centro.

Šiuo metu Globos centras turi 8 tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su budinčiais globotojais. Vaikų apgyvendinimui pas budinčius globotojus įkurtos 27 vietos.

Tel. vaiko globos klausimais 8 700 05 111

 

Mūsų vaikų veikla

 

 

ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?
Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimi
Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimi