GLOBOS CENTRAS
8 700 05 111PATVIRTINTA
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos
Direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymu
Nr. A-705

ŠIAULIŲ MIESTOSAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO IR  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ GLOBOS CENTRO VEIKLOS 2020 M. VIEŠINIMO PROGRAMA

ESAMOS IR POTENCIALIOS SITUACIJOS ANALIZĖ (INVENTORIZACIJA)
(pagalbinė medžiaga)

Viešinimo principai:

 • nešališkumo (informacija grindžiama faktais);
 • prieinamumo (visi asmenys gali nevaržomai naudotis informacija);
 • aiškumo (informacija pateikiama suprantamai visų tikslinių grupių atstovams);
 • išsamumo (informacija nėra fragmentiška, o atskleidžianti visus globos (rūpybos) ir įvaikinimo šeimoje aspektus);
 • bendradarbiavimo (viešinimas vyksta tarpinstituciniu lygmeniu įtraukiant į jį ir kitas savivaldybės įstaigas, nevyriausybines organizacijas);
 • konfidencialumo (saugant asmens duomenis ir laikantis bendrųjų duomenų apsaugos reikalavimų).

Tikslinės grupės:

 • pirminė auditorija (pvz:. potencialūs globėjai (rūpintojai), budintys globotojai ir (ar) įtėviai, esami globėjai (rūpintojai), budintys globotojai ir (ar) įtėviai, šeimynų dalyviai). Pirminė auditorija yra svarbiausia, nes nuo jos priimamų sprendimų tiesiogiai priklauso rezultatas.
 • antrinė auditorija (pvz.: žiniasklaida, pedagogai, valstybės ir savivaldybių institucijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, asociacijos, klubai, gydytojai, kunigai ir kt.).

Viešinimo kanalai (esamų ir potencialių viešinimo kanalų inventorizacija)


Tiesioginės komunikacijos kanalai

Netiesioginės komunikacijos kanalai

Dalyvavimas Šiaulių  savivaldybės organizuojamuose kasmetiniuose renginiuose, viešinant globos ir įvaikinimo idėją bei pristatant Globos centrų veiklą:
-  Šiaulių miesto savivaldybės šventėje „Aš – mažasis šiaulietis“.
-  Šiaulių miesto savivaldybės šventėje „Šiaulių dienos“.
-  Verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2020“ .
-  Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje.

Skelbimai, straipsniai per elektronines ryšio priemones, vietinėje žiniasklaidoje, radio laidose, vietinės televizijos laidose.

Viešinimo susitikimų organizavimas ir Globos centrų veiklos pristatymas Šiaulių miesto savivaldybėje:
-  Su Švietimo įstaigomis.
-  Su seniūnijų bendruomenėmis.
-  Su Šiaulių vyskupijos kunigais.

Reklaminės atributikos apie Globos centrus ir projektą gaminimas (plakatai, lankstinukai, skrajutės ir kt.), jų dalinimas plačiai auditorijai susitikimų metu.

Renginių organizavimas esamiems globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams:
- Padėkos šventė „Kartu mes jėga“
- Vėlykinis piešinių konkursas“ Spalvotos šv. Velykos" 
- Kalėdinis piešinių konkursas "Kalėdinis stebuklas"

Reklaminės atributikos apie Globos centrą gaminimas (diplomai, knygų skirtukai, balionai, ir kt.).

Interesų mobilizavimo galimybės


Su kokiomis organizacijomis ir asmenimis galima būtų mobilizuoti interesus
 • Šiaulių miesto savivalldybė
 • Šiaulių miesto visuomenės sveikatos centras.
 • Bendruomenių seniūnai (pagal poreikį skelbs savo teigiamą požiūrį į tėvų globos netekusius vaikus, globą (rūpybą) ir įvaikinimą.)
 • Savanoriai (jų dalyvavimas Globos centro veikloje, perduodama žinia iš lūpų į lūpas).
 • Nevyriausybinės organizacijos.

 

Globos centro komunikacinės aplinkos SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė.

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Kokie organizacijos gebėjimai, jos patirtis ar aplinkybės yra palankios, stiprinančios galimybę pasiekti komunikacinių tikslų

 • Globos centruose suburtas kvalifikuotas ir patyręs kolektyvas.
 • Globos centrų darbuotojų profesinis tobulėjimas.
 • Globos centrų parengtos informacinės skrajutės, lankstinukai ir plakatai apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą;
 • Teikiamų paslaugų efektyvumas.
 • Transporto užtikrinimas Globos centrų veiklai vykdyti.

Kokios organizacijos savybės, turima patirtis ar esamos aplinkybės trukdo siekti užsibrėžtų komunikacinių tikslų

 • Žmonių motyvacijos stoka (mažas susitikimuose dalyvaujančių žmonių skaičius);
 • Globos centrų darbą reglamentuojančių tvarkų nebuvimas.
 • Visuomenės neigiamas požiūris į globos (rūpybos), įvaikinimo sistemą.
 • Didelis lūkesčiai darbuotojų atžvilgiu.
 • Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka.
 • Kitų institucijų menkas domėjimasis globos (rūpybos), įvaikinimo sistema.

 

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Potencialiai naudingos sąlygos organizacijos komunikacijai

 • Esamų globėjų, įtėvių sėkmės istorijos
 • Platus kontaktų tinklas (ugdymo įstaigos, bendruomenės, gydymo įstaigos ir kt.)
 • Kvalifikacijos kėlimas.
 • Glaudus bendradarbiavimas su Šiaulių miesto savivaldybe, bendruomenėmis, švietimo įstaigomis.

Potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijos komunikacijai

 • Neigiamas visuomenės požiūris apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą.

2.   Paslaugų gavėjų neigiamas požiūris į specialistus ir jų teikiamą pagalbą šeimai.
3.   Darbuotojų profesinio perdegimo sindromas.
4.   Kitų institucijų neigiamas požiūris į globos (rūpybos), įvaikinimo procesą.

 

Esamos ir norimos tikslinių grupių nuostatos


Esamos nuostatos

Norimos nuostatos

„Globa, tik dėl pinigų“

Pinigai naudojami vaiko geriausiems poreikiams užtikrinti.

“Globojami ar įvaikinti vaikai užauga nusikaltėliais, turi elgesio problemų”

Elgesį nulemia auklėjimas ir formuojamas geras pavyzdys.

“Tapus globėju ar įtėviu nebelieka privatumo, nuolatos namuose lankosi tarnybos ar socialiniai darbuotojai”

Įstaigų atstovai lankosi tam, kad užmegstų glaudžius ryšius su globėjais bei suteiktų visa reikiama pagalbą globos srityje. Apsilankymai yra grindžiami geranorisškumu.

“Globoti gali tik turtingai gyvenantys asmenys”

Vaikui nėra svarbi materialinė gerovė, svarbiausia suteikti meilę, šilumą ir rūpestį.

“Viską lemia genai”

Įrodyta, kad genai lemia 50% charakterio savybių, likusią dalį lemia auklėjimas ir aplinka.

 

 

Uždaviniai

Numatoma veikla
(detalus kiekvienos veiklos aprašymas)

Priemonės
(instrumentai ir metodai, kuriais bus įgyvendinama numatoma veikla, pvz. spauda, lauko reklama, plakatai, įvairūs leidiniai, renginiai, projektai ir bendradarbiavimas su asociacijomis, visuomenės sveikatos biurais, televizija, ir kita)

Stebėsenos rodikliai: produkto (vnt.) ir (ar) rezultato (proc.) (įrašomas pavadinimas ir matavimo reikšmė, išreiškiama skaičiais ir (ar))

Atsakingi asmenys
(pareigų pavadinimas)

Vykdymo laikotarpis
(konkretus ir tikslus laikotarpis)

Išlaidos
(nurodyti finansavimo šaltinį ir sumą Eur, reikalingą numatomai veiklai įgyvendinti)

Planuojami rezultatai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai)

 • Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį apie globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą.

2. Globos centro teikiamų paslaugų pristatymas.
3. Informacijos teikimas apie galimybes tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėvių, budinčiu globotoju ar šeimynos steigėju

Dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės bei bendruomenių
organizuojamuose renginiuose bei organizuoti susitikimus su Šiaulių miesto bendruomene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Šiaulių vyskupijos šeimų šventė “Aš esu gyvybės duona“.

Apie 500 žmonių

Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. sausio mėn.

Žmogiškieji ištekliai

1 renginys
Informacija, nuotraukos Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje „Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras“

2) Vaikų ginimo dienai skirtas renginys „Aš mažasis šiaulietis“

Apie 500 žmonių

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. birželio mėn.

100,00 Eur (skrajutėms, lankstinukams, reklaminei atributikai: balionams, knygų skirtukams, ir kt.)

1 renginys.
Informacija, nuotraukos Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje „Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras“

3) Renginys “Šiaulių dienos”

Apie 500 žm.

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. rugsėjo mėn.

50,00 Eur (skrajutėms, lankstinukams, reklaminei atributikai: balionams, knygų skirtukams, ir kt.)

1 renginys.
Informacija, nuotraukos Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje „Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras“

4) Verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2020“ .

Apie 500 žm.

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. gruodžio mėn.

50,00 Eur (skrajutėms, lankstinukams, reklaminei atributikai: balionams, knygų skirtukams, ir kt.)

1 renginys.
Informacija, nuotraukos Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje „Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras“

5) organizuoti susitikimą su su Šiaulių miesto mokyklų ir ikimokyklynių įstaigų atstovais Šiaulių miesto švietimo centre.

60 žm.

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. rugsėjo mėn.

 

 

6)  organizuoti susitikimą su Šiaulių vyskupijos atstovais ir pastoracine taryba Šiaulių pastoraciniame centre.

15 žm.

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. lapkričio mėn.

 

 

7)dalyvauti   „Saulės radijo“ rubrikoje „Šiauliai. Gyvenimas verda. “

 

, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. vasario mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos, 39.00 Eur.

Rubrika transliuojama tiesioginiame eteryje antradieniais ir ketvirtadieniais (10 min trukmės).
 Įrašas kartojamas dar du kartus.

1.1.7  Straipnsiai žiniasklaidoje apie globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką bei gerosios patirties pasidalinimas, vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse.

 

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m.  I-IV ketvirtis

 

2 straipsniai Šiaulių miesto laikraščiuose.
Informacija apie organizuojamus mokymus, renginius  nuolat atnaujinama Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro internetiniame puslapyje, feisbuko paskiroje
savivaldybės internetiniame puslapiyje,  Globos centrų facebook, paskyrose.

Uždaviniai

Numatoma veikla
(detalus kiekvienos veiklos aprašymas)

Priemonės
(instrumentai ir metodai, kuriais bus įgyvendinama numatoma veikla, pvz. spauda, lauko reklama, plakatai, įvairūs leidiniai, renginiai, projektai ir bendradarbiavimas su asociacijomis, visuomenės sveikatos biurais, televizija, ir kita)

Stebėsenos rodikliai: produkto (vnt.) ir (ar) rezultato (proc.) (įrašomas pavadinimas ir matavimo reikšmė, išreiškiama skaičiais ir (ar))

Atsakingi asmenys
(pareigų pavadinimas)

Vykdymo laikotarpis
(konkretus ir tikslus laikotarpis)

Išlaidos
(nurodyti finansavimo šaltinį ir sumą Eur, reikalingą numatomai veiklai įgyvendinti)

Planuojami rezultatai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai)

2.Užmegzti glaudesnius ryšius tarp Globos centro ir esamų globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių

1. Suorganizuoti Velykinį piešinių konkursą "Spalvotos šv. Velykos" 

 

 

 

 

 Paskelbti skelbimą Globos centro Facebook paskyroje apie konkursą
Apdovanoti nugalėtojus.

20globėjų ir 30 globojamų vaikų

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

 

2020 m. balandis

30,00 Eur. (išlaidos apdovanojimams, diplomams)

Glaudesnio bendradarbiavimo su globėjais ir jų globojamais vaikais užmezgimas, globėjų tarpusavio santykių gerinimas

2. Globėjų dienos minėjimas

 

 

Įkelti viešą sveikinimą į Globos centro Facebook puslapį

Sveikinimai paštu.

135 Šiaulių miesto globėjai (rūpintojai), 4 šeimynų dalyviai.

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. liepos mėn

30,00 Eur. (išlaidos padėkoms)

Glaudesnio bendradarbiavimo su globėjais užmezgimas, indiviualus dėmesio parodymas globėjui.

3. Suorganizuoti padėkos šventę „Kartu mes – jėga“

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbti skelbimą Globos centro Facebook paskyroje apie renginį.
Išsiųsti kvietimus į renginį Lietuvos paštu kiekvienam globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, budinčiam globotojui ir įtėviui.
Pasirūpinti atminimo dovanėlėmis bei padėkomis.

135 Šiaulių miesto globėjai (rūpintojai), 4 šeimynų dalyviai.

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. spalio mėn.

Išlaidos šventės organizavimui: salės nuomai, vaišėms, dovanėlėms ir kt.

Glaudesnio bendradarbiavimo su globėjais ir jų globojamais vaikais užmezgimas, globėjų tarpusavio santykių gerinimas.

2.3. Kalėdinis piešinių konkursas "Kalėdinis stebuklas"globėjams (rūpintojams), įtėviams ir globojamiems vaikam

Paskelbti skelbimą Globos centro Facebook paskyroje apie konkursą
Apdovanoti nugalėtojus.

30 globėjų ir 40 globojamų vaikų

Globos koordinatoriai, Tarnybos atestuoti asmenys

2020 m. gruodžio mėn.

30,00 Eur. (išlaidos apdovanojimams, diplomams)

Glaudesnio bendradarbiavimo su globėjais užmezgimas.

SSGG (SWOT) analizės matrica naudojama organizacijos gebėjimo prisitaikyti prie išorinės aplinkos pokyčių vertinimui. Pildant matricą svarbu suprasti ir užfiksuoti, kad silpnosios ir stipriosios pusės – tai informacija apie analizuojamą organizaciją, o galimybės ir grėsmės – apie išorinę analizuojamos organizacijos aplinką. – čia viskas būtų apie org. ir komunikacijos aplinką.

ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?
Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimi
Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimi