Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. Tobulinti įstaigos veiklą.

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) įdiegimas įstaigoje gerinant socialinių paslaugų teikimą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.

Įdiegti Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą (EQUASS) įstaigoje, įgyjant EQUASS Assurance sertifikatą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2.2. Užtikrinti, kad būtų teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos bei parama įvairioms klientų grupėms (tėvų globos netekusiems vaikams ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką).

1. Stiprinti individualų darbą su vaikais, ypač turinčiais žymių elgesio ir emocijų sutrikimų, sutelkiant specialistus komandiniam darbui.
2. Socialiozacijos programų (prevencinio darbo, vaikų ir paauglių rengimo šeimai, vaikų ir paauglių socialinių kompetencijų ugdymo, užimtumo ir poilsio) parengimas ir vykdymas tikslinėms klientų grupėms.

Parengtų programų ar projektų skaičius ne mažesnis kaip 10.
2020 m. I-IV ketvirčiai.

2.3. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Teikti bendruomenines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.

Pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų pradėti teikti bendruomenines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.

Įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, penkiuose kotedžuose, kuriems suformuoti atskiri sklypai ir suteikti adresai, įsteigti bendruomeninius vaikų globos namus ir teikti bendruomenines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.
2020 m. III-IV ketvirčiai.

2.4. Racionaliai valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu, panaudos budu perduotu, turtu.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto panaudos būdu, Įstaigai, racionalus (efektyvus) naudojimas ir priežiūra.

1. Pagal pastatų/statinių apžiūrų rezultatus organizuoti  nuolatinės priežiūros darbus, sudaryti statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planus;
2.Bendradarbiauti su savivaldybės administracijos padaliniais  sprendžiant statinių priežiūros/remonto problemas.

2.5. Vaikų globos namuose globojamų vaikų vasaros poilsio organizavimas.

Sudaryti sąlygas visiems vaikų globos namuose globojamiems vaikams turiningai praleisti vasaros atostogas.

Parengti ir gavus finansavimą įgyvendinti ne mažiau kaip 2 vaikų vasaros poilsiui skirtus projektus (II- III ketvirtis).

2.6. Darbuotojų poreikio kvalifikacijai kelti tenkinimas.

Sudaryti sąlygas Įstaigos darbuotojams dalyvauti mokymuose ir  kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvaus  ne mažiau 90 proc. įstaigoje socialinį darbą dirbančių darbuotojų.

Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?